ติวเตอร์Earth

Earth
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
นานาชาติพัทยา
สายศิลป์ – ภาษา
3.1
ปริญญาเอก
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ระดับปริญญาโท
perpignan ฝรั่งเศส
เศรษฐศาสตร์
ระดับปริญญาเอก
ศิลปากร
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ภาษาอังกฤษ เยอรมัน
เดี่ยว กลุ่ม
หลักสูตรนานาชาติในมหาวิทยาลัย