ติวเตอร์Lisa

Lisa
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
บด3
สายศิลป์ – คำนวณ
3:50
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มศว
มนุษยศาสตร์
อังกฤษ
3.70
ภาษาอังฤษ ได้ทุกระดับ
สอนตั้งแต่ระดับประถม จนถึงวัยทำงาน สอนเน้นภาคปฏิบัติ ทำแบบฝึกหัดและข้อสอบ รวมถึงเจาะลึกด้านเนื้อหา ทฤษดีต่างๆ
มีประสบการณ์สอนมา2ปี