ติวเตอร์Max

Max
ชาย
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ราชวินิต
สายวิทย์ – คณิต
3.00
ปริญญาเอก
ระดับปริญญาตรี
ปี4
SIIT
Computer science
Information system
3.00
ระดับปริญญาโท
Leipzig uni
Physics
ระดับปริญญาเอก
Heidelberg uni
Physics
Match,physics
Can teach in English