ติวเตอร์meow

meow
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สารวิทยา
สายวิทย์ – คณิต
3.38
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
2.28
ระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เกษตร
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
เน้นทำความรู้จักกับน้องก่อน แล้วค่อยปรับเปลี่ยนไปตามความสามารถของน้อง
วิทยาศาสตร์ ม.1 /ป.1- ป.4
คณิศาสตร์ ป.5