ติวเตอร์mink

mink
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
Santa Cruz Convent School
สายศิลป์ – ภาษา
3.2
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
Mahidol University International College
Tourism and Hospitality Management
2.97
English
Listerning
Speaking
Writing
Reading

Conversation