ติวเตอร์mint

mint
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สวนกุหลาบวิทยาลัย
สายวิทย์ – คณิต
3.15
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
เกษตรศาสตร์
อุตสาหกรรมเกษตร
Food science
2.81
ระดับปริญญาโท
เกษตรศาสตร์
อุตสาหกรรมเกษตร
คณิต ม.ต้น-ม.ปลาย
ฟิสิกส์ ม.ปลาย
แคลคูลัส 1-2
สถิติ
เน้นเข้าใจหลักการและทำโจทย์