ติวเตอร์Natty

Natty
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สายวิทย์ – คณิต
3.38
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหิดล
วิทยาศาสตร์
เคมี
2.28
ภาษาไทย สังคม วิทย์ คณิต อังกฤษ ประถม, ม.ต้น
ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย
ปูพื้นฐานและทำแบบฝึกหัด
ภาษาไทย สังคม วิทย์ คณิต อังกฤษ ประถม, ม.ต้น
ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย
กระบี่กระบอง,นาฎศิลป์