ติวเตอร์pakbung

pakbung
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
พรหมานุสรณ์
สายวิทย์ – คณิต
3.77
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
เกษตรศาสตร์
เทคนิคการสัตวแพทย์
เทคนิคการสัตวแพทย์
3.11
วิชาคณิต วิทย์ ไทย ชีววิทยา เคมี ระดับ ประถม มัธยม มหาวิทยาลัย
เน้นความเข้าใจ และการฝึกวิเคราะห์โจทย์ที่หลากหลาย
มีประสบการณ์ 5 ป
สอนเคมีมอปลายน้องโรงเรียนสตรีวิทย์, หอวัง, บดินทร์เดชา
สอนคณิตประถม
สอนชีวเคมีพื้นฐานสำหรับ ป.เอก