ติวเตอร์ploy

ploy
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
โยธินบูรณะ
สายวิทย์ – คณิต
3.8
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ธรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
วิศวกรรมเคมี
3.86
ระดับปริญญาโท
University of Pittsburgh
Chemistry
คณิต อังกฤษ ทุกระดับ
สามารถสอนได้ทั้งเทคนิคการทำข้อสอบและพื้นฐาน
มีประสบการณ์การสอนจากการเป็น TA ขณะศึกษาที่ประเทศอเมริกา