ติวเตอร์Pond

Pond
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
สายวิทย์ – คณิต
3.78
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ม.ศิลปากร
วิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
3.53
ระดับปริญญาโท
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
วิทย์ คณิต ประถม
อังกฤษ ประถม มัธยมต้น-ปลาย เน้นเเกรมม่า
เอกสาร สิ่งพิมพ์ สไลด์
วิทย์ คณิต ประถม เซนโยเซฟ
อังกฤษ ประถม มัธยมต้น ปลาย มหาลัย