ติวเตอร์Pond

Pond
ชาย
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สายวิทย์ – คณิต
3.31
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์
เครื่องกล
2.8
ระดับปริญญาโท
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พาณิชยศาสตรและการบัญชี
ฟิสิกส์ ระดับมัธยมปลาย
คณิต ระดับมัธยม
สอนตัวต่อตัว เน้นพื้นฐาน
4 ปี
เล่นเปียโน