ติวเตอร์Sine

Sine
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
องครักษ์
สายวิทย์ – คณิต
3.70
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาศาสตร์
เคมี
3.08
คณิตศาสตร์ ป 1-6
สอนรำไทย บุคคลทั่วไป
ภาษาไทย ป1-4
สอนสนุก เป็นกันเอง เสริมเทคนิคลัดให้เข้าใจง่าย
คณิต ป1-6
รำไทย
คิดเลขเร็ว
รำไทย