รับสอนพิเศษภาษาไทย ม.1

รับสอนพิเศษภาษาไทย ม.1

รับสอนพิเศษภาษาไทย ม.1 รับติวและสอนพิเศษวิชาภาษาไทย ม.1 สอนทุกเนื้อหาปูพื้นฐาน เรียนเพิ่มเกรด น้องๆที่มีปัญหาวิชาภาษาไทยสามารถติดต่อสมัครเรียนได้ ทางเรามีติวเตอร์สอนพิเศษภาษาไทย ม.1 โดยเฉพาะ น้องๆไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเลยแม้แต่น้อย เราจะจัดติวเตอร์ไปสอนให้ ติวเตอร์ภาษาไทย ม.1 จะเป็นพี่ๆจากจุฬา ธรรมศาสตร์ ที่มีความสามารถในด้านภาษาไทยอย่างดี

ติวเตอร์รับสอนพิเศษภาษาไทย ม.1 จากทีมติวเตอร์ของเรา เป็นทีมที่รับประกันการสอนทุกๆคอร์ส เมื่อน้องๆได้เรียนจะมีพัฒนาการที่เก่งขึ้น มีการรับรู้และรู้เรียนภาษาไทยมากขึ้น สอบจะได้คะแนนที่ดีขึ้น

ภาษาไทย ม.1
ชั้นม.๑ ตัวชี้วัด
การอ่าน
๑.  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน
๒.  จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน
๓.  ระบุเหตุและผล   และข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
๔.  ระบุและอธิบายคำเปรียบเทียบและคำที่มีหลายความหมายในบริบทต่าง ๆ จากการอ่าน
๕.  ตีความคำยากในเอกสารวิชาการ  โดยพิจารณาจากบริบท
๖.  ระบุข้อสังเกตและความสมเหตุสมผลของงานเขียนประเภทชักจูง  โน้มน้าวใจ
๗.  ปฏิบัติตามคู่มือแนะนำวิธีการใช้งานของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในระดับที่ยากขึ้น
๘.  วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านงานเขียนอย่างหลากหลาย  เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต
๙.  มีมารยาทในการอ่าน
การเขียน
๑.  คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
๒.  เขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยคำถูกต้อง  ชัดเจน  เหมาะสม  และสละสลวย
๓.  เขียนบรรยายประสบการณ์  โดยระบุสาระสำคัญและรายละเอียดสนับสนุน
๔.  เขียนเรียงความ
๕.  เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน
๖.  เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่อที่ได้รับ
๗.  เขียนจดหมายส่วนตัวและจดหมายกิจธุระ
๘.  เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและโครงงาน
๙.  มีมารยาทในการเขียน
การฟัง ดู พูด
๑.  พูดสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่ฟังและดู
๒.  เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่ฟังและดู
๓.  พูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู
๔.  ประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ
๕.  พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง  การดู  และการสนทนา
๖.  มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด
หลักการใช้ภาษาไทย
๑.  อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย
๒.  สร้างคำในภาษาไทย
๓.  วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค
๔.  วิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียน
๕.  แต่งบทร้อยกรอง
๖.  จำแนกและใช้สำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต
วรรณคดีและวรรณกรรม
๑.  สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
๒.  วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน  พร้อมยกเหตุผลประกอบ
๓.  อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
๔.  สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน  เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
๕.  ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ