วิชาสอบตรง

 

เปิดรับสอน ติววิชาเพื่อสอบตรงตามแต่ละคณะ และแต่ละมหาวิทยาลัย เพื่อประสิทธิภาพของการสอบแข่งขัน

1. SMART-ONE (Smart 1) สอนพิเศษ เพื่อทดสอบวัดความพร้อมของผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทาง การบัญชีและบริหารธุรกิจ ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. CU-TEP สอนพิเศษ เพื่อวัดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางทักษะการอ่าน การเขียนการฟังและการพูดเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษทั่วไป และภาษาอังกฤษกึ่งวิชาการ เพื่อนำไปใช้ทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

3. CU-AAT สอนพิเศษ เพื่อ วัดความถนัดโดยเพื่อนำไปใช้สำหรับผู้ประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาิติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

4. CU-TTP สอนพิเศษ เพื่อสอบวัดความรู้ภาษาไทยทางด้านการอ่าน การเขียน การฟัง และการอ่านออกเสียง ระดับต่างๆนำไปใช้นการศึกษาและการทำงาน

5. CU-TMC สอนพิเศษแบบสอบฉบับนี้วัดความรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชนทางด้านการอ่านและการเขียน นำไปใช้นการศึกษาและการทำงาน

6. CU-TAD สอนพิเศษ เพื่อการทดสอบทักษะด้านการออกแบบ สำหรับผู้ประสงค์เข้าศึกษา ต่อในระดับปริญญาตรี ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7. CU-MATH สอนพิเศษ เพื่อสอบชุดนี้วัดความรู้และความถนัดด้านคณิตศาสตร์ทั่วไปโดยใช้ภาษาไทย สำหรับวัดระดับความรู้และความถนัดของตนเองทางด้านคณิตศาสตร์
เพื่อศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป

8. CU-ATS (Nano) สอนพิเศษ เพื่อใช้วัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ สำหรับบุคคลที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ