GAT / PAT

 ความถนัดทั่วไป (G A T : General Aptitude Test)
คือ การวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ แยกได้ 2 ส่วน คือ
1. ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหา 50 %             
2. ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 50 %