Tag Archive: การ์ตูน สอน นับ เลข

ติวเตอร์น้ำหวาน

ชื่อเล่น: น้ำหวาน เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: วิสุทธิกษัตรี แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.23 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: เกษตรศาสตร์ คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เคมี GPA (ปริญญาตรี): 2.82 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาคณิตทั่วไป แคลคูลัส เคมี…
Read more