Tag Archive: การ สอน เลข อนุบาล

ติวเตอร์หรา

ชื่อเล่น: หรา เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เตรียมอุดมศึกษา แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.92 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: อักษรศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เยอรมัน GPA (ปริญญาตรี): 3.87 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาเยอรมัน ภาษาอังกษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ทุกระดับชั้น รูปแบบการสอน:…
Read more