Tag Archive: ขุมทอง-ลำต้อยติ่ง

ติวเตอร์แน็ต

ชื่อเล่น: แน็ต เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.78 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): คณิตศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 3.48 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ สอนได้ตั้งแต่ป.1-ม.6 และวิชาในสาขาคณิตศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี รูปแบบการสอน:…
Read more