Tag Archive: ครู สอน คณิตศาสตร์ มัธยม ต้น

ติวเตอร์อควา

ชื่อเล่น: อควา เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: หอวัง แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.56 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี2 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขา(วิชาเอก): บริหารธุรกิจ GPA (ปริญญาตรี): 3.25 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ ชั้นประถม4-6 และมัธยมศึกษาตอนต้น และคณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับมัธยมศึกษาตอนปลายสายศิลป์คำนวณและศิลป์ภาษา รูปแบบการสอน: สอนโดยเน้นความเข้าใจ…
Read more