Tag Archive: งาน ติวเตอร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ ภาษา

ติวเตอร์ป๊อป

ชื่อเล่น: ป๊อป เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: มาแตร์เดอีวิทยาลัย แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 3.54 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: เศรษฐศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): Eba วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: เลขประถม มัธยมต้น sat math cu-aat math รูปแบบการสอน: เน้นเข้าใจเนื้อหา วิเคราะห์โจทย์ได้…
Read more

ติวเตอร์ข้าวหอม

ชื่อเล่น: ข้าวหอม เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ดูกอึ่งประชาสามัคคี แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 2.9 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี5 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะ: ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขา(วิชาเอก): ครุศาสตร์ไฟฟ้า เอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ GPA (ปริญญาตรี): 2.86 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม) วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: *วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น…
Read more