Tag Archive: จุฬา เรียนภาษาอังกฤษ

ติวเตอร์หนู

ชื่อเล่น: หนู เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.06 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะ: วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สาขา(วิชาเอก): เทคโนโลยีการจัดการ GPA (ปริญญาตรี): 3.28 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 4 รูปแบบการสอน: เน้นสอนให้เข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์…
Read more