Tag Archive: ช่วย แนะนํา ที่ เรียน พิเศษ คณิต ที

ติวเตอร์แอน

ชื่อเล่น: แอน เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: วิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.43 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตร คณะ: ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): การจัดการเรียนรู้เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 5 ปี GPA (ปริญญาตรี): 3.68 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ประถมศึกษาปีที่ 1-6 วิทยาศาตร์…
Read more