Tag Archive: ซอยลาดพร้าว 71

ติวเตอร์หมี

ชื่อเล่น: หมี เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ซางตาครู้สคอนแวนท์ แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 3.55 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะ: วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขา(วิชาเอก): นวัตกรรมสื่อสารสุขภาพ GPA (ปริญญาตรี): 3.67 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ประถามศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น รูปแบบการสอน: เข้าใจง่าย สรุปชีท เน้นเนื้อหาสำคัญสำหรับสอบพิชิตเกรด…
Read more