ติวเตอร์วาว

ชื่อเล่น: วาว เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: มารีย์วิทยา นครราชสีมา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.96 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ไฟฟ้า GPA (ปริญญาตรี): 2.86 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ ประถม มัธยม แคลคูลัส รูปแบบการสอน: มีโจทย์รูปแบบที่หลากหลาย อธิบายเข้าใจง่าย มีคอนเซปในการแก้ปัญหา ประสบการณ์การสอน: แคลคูลัส 2 คณิตศาสตร์ ม.5 คณิตศาสตร์ ม.4