ติวเตอร์ต้น

ชื่อเล่น: ต้น เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: นนทรีวิทยา แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 2.97 ระดับการศึกษา: ปริญญาโท ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มศว คณะ: ศึกษาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): สังคมศึกษา GPA (ปริญญาตรี): 2.90 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ฃ ชื่อมหาวิทยาลัย: มศว คณะ: สังคมศาสตร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: สังคมศึกษาทุกระดับชั้นและวิชาทางการตลาดเพราะเรียนเป็นวิชาโทรวมทั้งไปเทคคอรส์เพิ่มเตมด้วย รูปแบบการสอน: สอนช้า สอนเข้าใจ และยึดคนเรียนเป็นศูนย์กลาง ประสบการณ์การสอน: สอนมัธยมและมหาวิทยาลัยมาแล้วสิปปี ความสามารถพิเศษ: แต่งหนังสือ