Tag Archive: ถนนคู้-คลองสิบ

ติวเตอร์เบนซ์

ชื่อเล่น: เบนซ์ เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: วัดราชบพิธ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.45 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วิศวกรรมไฟฟ้า GPA (ปริญญาตรี): 3.37 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ – ฟิสิกส์ เกี่ยวกับไฟฟ้า Electric/Electronic/Digital Circuit พื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ ระดับมัธยม-ป.ตรี…
Read more

ติวเตอร์อาลีน

ชื่อเล่น: อาลีน เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.77 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: ศิลปศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาไทย GPA (ปริญญาตรี): 3.40 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาไทย ประถม มัธยม ภาษาอังกฤษ ประถม รูปแบบการสอน:…
Read more

ติวเตอร์มด

ชื่อเล่น: มด เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สายน้ำผึ้ง แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 3.25 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ: ศิลปศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาไทย GPA (ปริญญาตรี): 3.43 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย รูปแบบการสอน: สอนตามความต้องการของผู้เรียน เฉลยและอธิบายข้อสอบอย่างละเอียด สอนเนื้อหาก่อนแล้วให้ทำแบบฝึกหัดหรือข้อสอบ ประสบการณ์การสอน: ประสบการณ์การสอน:…
Read more