Tag Archive: ถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้ำ

ติวเตอร์ปุ๊ก

ชื่อเล่น: ปุ๊ก เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.90 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนืิอ คณะ: วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขา(วิชาเอก): คณิตศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 3.88 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ระดับมัธยมต้น ปลาย มหาวิทยาลัย รูปแบบการสอน: สอนแบบตัวต่อตัว…
Read more

ติวเตอร์ตัวตุ่น

ชื่อเล่น: ตัวตุ่น เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.33 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): จุลชีววิทยา GPA (ปริญญาตรี): 3.02 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: วิทยาศาสตร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้:…
Read more