Tag Archive: ถนนวิภาวดีรังสิต

ติวเตอร์ตะนอย

ชื่อเล่น: ตะนอย เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.41 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: นิติศาสตร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ประถม ทุกวิชา ม.ต้น คณิต ,อังกฤษ ม.ปลาย คณิต , sat , ielts…
Read more

ติวเตอร์หยก

ชื่อเล่น: หยก เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.78 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: พระจอมเกล้าลาดกระบัง คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วิศวกรรมไฟฟ้า GPA (ปริญญาตรี): 3.28 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิศาสตร์ ฟิสิกส์ ได้ทุกระดับชั้น รูปแบบการสอน: สอนให้เข้าใจก่อนแล้วเน้นทำแบบฝึกหัด ประสบการณ์การสอน: 3ปี

ติวเตอร์พัชร์

ชื่อเล่น: พัชร์ เพศ: ชาย ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย คณะ: วิศววกรรม สาขา(วิชาเอก): วิศวเคมี GPA (ปริญญาตรี): 3.55 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย คณะ: บัญชี วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: มัธยมปลาย และมหาลัย รูปแบบการสอน: เน้นความเข้าใจ และตัวอย่าง ประสบการณ์การสอน: สอนแคลคูลัส นักเรียนไทย และต่างชาติ ทั้งแบบติวสอบ และปูพื้นฐาน สอนวิชาการเงิน นักศึกษา…
Read more

ติวเตอร์โบนัส

ชื่อเล่น: โบนัส เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.02 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): สำรวจ GPA (ปริญญาตรี): 2.66 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: เลข ม3-6 รูปแบบการสอน: สอนเข้าใจคอนเสป เน้นทำโจทย์เรื่อยๆชิลๆ ประสบการณ์การสอน: เลข ม3…
Read more

ติวเตอร์อาลีน

ชื่อเล่น: อาลีน เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.77 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: ศิลปศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาไทย GPA (ปริญญาตรี): 3.40 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาไทย ประถม มัธยม ภาษาอังกฤษ ประถม รูปแบบการสอน:…
Read more

ติวเตอร์มายด์

ชื่อเล่น: มายด์ เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: มหาวิชราวุธจังหวัดสงขลา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.51 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาิวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะ: เทคนิคการสัตวแพทย์ สาขา(วิชาเอก): เทคนิคการสัตวแพทย์ GPA (ปริญญาตรี): 3.15 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ระดับประถม รูปแบบการสอน: เข้าใจง่าย สนุกสนาน…
Read more