Tag Archive: ถนนศรีอยุธยา

ติวเตอร์หยก

ชื่อเล่น: หยก เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.78 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: พระจอมเกล้าลาดกระบัง คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วิศวกรรมไฟฟ้า GPA (ปริญญาตรี): 3.28 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิศาสตร์ ฟิสิกส์ ได้ทุกระดับชั้น รูปแบบการสอน: สอนให้เข้าใจก่อนแล้วเน้นทำแบบฝึกหัด ประสบการณ์การสอน: 3ปี

ติวเตอร์ซุป

ชื่อเล่น: ซุป เพศ: ชาย บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แผนการเรียน: อื่นๆ GPA (มัธยมศึกษา): 2.4 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วิศวกรรมวัสดุ GPA (ปริญญาตรี): 2.84 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิชา วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ประถมถึงมัธยมต้น รูปแบบการสอน: เน้นการปฏิบัตินอกตำราเรียน สามารถสร้างการทดลองและงานประดิษฐ์ได้ภายในบ้านเช่น…
Read more

ติวเตอร์แลค

ชื่อเล่น: แลค เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ท่าวังผาพิทยาคม แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.41 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี2 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล คณะ: แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขา(วิชาเอก): พยาบาลศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 2.61 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิต ชีวะ ไทย ฟิสิกส์ ป.4-ม.4 รูปแบบการสอน: เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจ แล้วสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับโจทย์ได้…
Read more