Tag Archive: ถนนศาลาแดง

ติวเตอร์คะแนน

ชื่อเล่น: คะแนน เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ประจวบวิทยาลัย แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.56 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: สหเวชศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เทคนิคการแพทย์ GPA (ปริญญาตรี): 2.12 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิทยาศาสตร์ ประถม/ม.ต้น ชีววิทยา ม.ปลาย เคมี ม.ปลาย…
Read more