Tag Archive: ถนนเยาวราช

ติวเตอร์เดียร์

ชื่อเล่น: เดียร์ เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: อัสสัมชัญศึกษา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.10 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: เกษตรศาสตร์ คณะ: อุตสาหกรรมเกษตร สาขา(วิชาเอก): เทคโนโลยีชีวภาพ GPA (ปริญญาตรี): 2.34 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ชีวะ คณิตศาสตร์ประถมและมัธยม ภาษาอังกฤษประถมและมัธยม รูปแบบการสอน: เน้นความเข้าใจ สอนตามที่เด็กเรียน…
Read more

ติวเตอร์โบ

ชื่อเล่น: โบ เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ศรีสะเกษวิทยาลัย แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.87 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): พันธุศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 3.30 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ประถม-มัยมศึกษาตอนปลาย รูปแบบการสอน: มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน มีเอกสารการสอนเหมาะสมตามระดับชั้น และอาจะมีเสริมในระดับที่สูงกว่า และแทรกข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยในแบบฝึกหัดให้ด้วย…
Read more

ติวเตอร์นับหนึ่ง

ชื่อเล่น: นับหนึ่ง เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สงวนหญิง แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.98 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ธรณีวิทยา วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาอังกฤษ ประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา รูปแบบการสอน:…
Read more

ติวเตอร์แตงโม

ชื่อเล่น: แตงโม เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เสสะเวชวิทยา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 2.98 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะ: ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขา(วิชาเอก): ครุศาสตร์ไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: -วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา 1-6 และมัธยมศึกษาตอนต้น -คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา 1-6 รูปแบบการสอน:…
Read more

ติวเตอร์กาน

ชื่อเล่น: กาน เพศ: ชาย บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: โรงเรียนจุฬาภรปทุมธานี แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.8 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง คณะ: วิศวกรรมมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วัดคุม GPA (ปริญญาตรี): 3.2 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: สอนวิชาฟิสิกส์ ม.ปลาย ม.4 ม.5 ม.6 อุดมศึคกษาปี1…
Read more

ติวเตอร์เดือน

ชื่อเล่น: เดือน เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ศรียานุสรณ์ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.6 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ฟิสิกส์ประยุกต์ GPA (ปริญญาตรี): 2.9 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิทยาศาสตร์ คณิต ตั้งแต่อนุบาล-ประถม วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีวะ…
Read more