Tag Archive: บางซื่อ

ติวเตอร์Nut

ชื่อเล่น: Nut เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: พระหฤทัยคอนแวนต์ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.00 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะ: เศรษฐศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เศรษฐศาสตร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: อนุบาล ประถม มัธยม รูปแบบการสอน: เน้นการเรียนการสอนที่สนุก เข้าใจง่าย เป็นกันเอง ประสบการณ์การสอน: -Grammar…
Read more

ติวเตอร์อุ้ม

ชื่อเล่น: อุ้ม เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.58 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เคมี GPA (ปริญญาตรี): 2.23 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์…
Read more

ติวเตอร์มุก

ชื่อเล่น: มุก เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เตรียมอุดมศึกษา แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 3.78 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขา(วิชาเอก): บัญชี (BBA) GPA (ปริญญาตรี): 3.42 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: เตรียมสอบ SAT รูปแบบการสอน: ให้เรียนรู้ประสบการณ์ทำโจทย์มากๆ และมีชีทศัพท์เสริมที่ทำให้เองค่ะ…
Read more

ติวเตอร์ส้ม

ชื่อเล่น: ส้ม เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สายน้ำผึ้ง แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.46 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): สถิติ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: อนุบาล- มัธยมต้น รูปแบบการสอน: ตามเนื้อหาของผู้เรียน มีแบบฝึกหัดทุกครั้ง อธิบายด้วยความใจเย็นจนเข้าใจ สามารถทำได้ด้วยตัวเอง ประสบการณ์การสอน: นักเรียน…
Read more

ติวเตอร์แตง

ชื่อเล่น: แตง เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ธิดานุเคราะห์ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.71 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขา(วิชาเอก): BBA GPA (ปริญญาตรี): 3.44 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: อนุบาล-ม.6 รูปแบบการสอน: สอนให้น้องๆเน้นความเข้าใจมากกว่าควาใจำ มีความเป็นกันเอง ทำให้น้องไม่เบื่อและกล้าถามคำถาม ความสามารถพิเศษ:…
Read more

ติวเตอร์ส้ม

ชื่อเล่น: ส้ม เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สตรีวิทยา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.65 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาตร์ คณะ: พาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรควบตรี-โท สาขา(วิชาเอก): บูรณาการบริหารธุรกิจ GPA (ปริญญาตรี): 2.9 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย pat1 gatเชื่อโยง รูปแบบการสอน:…
Read more

ติวเตอร์ไหม

ชื่อเล่น: ไหม เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ตราษตระการคุณ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.03 ระดับการศึกษา: ปริญญาโท ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มศว. คณะ: กศบ. สาขา(วิชาเอก): ฟิสิกส์ GPA (ปริญญาตรี): 2.69 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: เกษตรศาสตร์ คณะ: วิทยาศาสตร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้:…
Read more

ติวเตอร์โบ๊ท

ชื่อเล่น: โบ๊ท เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: พระหฤทัยคอนแวนต์ แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.93 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: ศิลปศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ประวัติศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 2.53

ติวเตอร์ปุ้ย

ชื่อเล่น: ปุ้ย เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สตรีวิทยา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.92 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มศว คณะ: ทันตแพทยศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 2.98 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาไทย ม.ต้น รูปแบบการสอน: สอนการบ้าน สอนเป็นบท และทำแบบฝึกหัด

ติวเตอร์เหมียว

ชื่อเล่น: เหมียว เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.50 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: ศิลปากร คณะ: อักษรศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาเกาหลี วิชาโทภาษาไทย GPA (ปริญญาตรี): 3.25 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ,สังคมศึกษาระดับอนุบาล-มัธยมปลาย ,ภาษาเกาหลีเบื้องต้น รูปแบบการสอน: -สอนสนุก,เข้าใจง่าย,ไม่น่าเบื่อ,มีเทคนิคการจำ สรุปเนื้อหาให้ทุกคาบ -สำหรับเด็ก…
Read more