ติวเตอร์ตี้

ชื่อเล่น: ตี้ เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ปทุมเทพวิทยาคาร แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.20 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์ คณะ: เศรษฐศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ GPA (ปริญญาตรี): 2.70 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: อนุบาล ประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น รูปแบบการสอน: เน้นผู้เรียนเป็นหลักและช่วยเสริมในส่วนที่ยังไม่เข้าใจและแนะนำวิธีที่ง่ายเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ประสบการณ์การสอน: สอนภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ระดับอนุบาล ประถมต้นและประถมปลาย