ติวเตอร์กิ๊บ

ชื่อ: ติวเตอร์กิ๊บ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.02 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ฟิสิกส์ประยุกต์ GPA (ปริญญาตรี): 3.02 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม) ชื่อมหาวิทยาลัย: ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะ: พลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ (ประถม – ม.ปลาย) วิทยาศาสตร์ (ประถม – ม.ต้น) ฟิสิกส์ – เคมี – ชีววิทยา (ม.ปลาย) รูปแบบการสอน: เน้นความเข้าใจและะประยุกต์ใช้ได้ …

ติวเตอร์กิ๊บ Read More »