Tag Archive: สอน พิเศษ ภาษา จีน

ติวเตอร์โดม

ชื่อเล่น: โดม เพศ: ชาย บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ชลราษฎรอำรุง แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.97 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วิศวกรรมโยธา GPA (ปริญญาตรี): 2.24 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ฟิสิกส์ ม.ต้น-ม.ปลาย วิทยาศาสตร์ ม.ต้น พื้นฐานทางวิศวกรรม รูปแบบการสอน:…
Read more