เรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ที่ไหนดี

ติวเตอร์ตี้

ชื่อเล่น: ตี้ เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ปทุมเทพวิทยาคาร แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.20 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์ คณะ: เศรษฐศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ GPA (ปริญญาตรี): 2.70 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: อนุบาล ประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น รูปแบบการสอน: เน้นผู้เรียนเป็นหลักและช่วยเสริมในส่วนที่ยังไม่เข้าใจและแนะนำวิธีที่ง่ายเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ประสบการณ์การสอน: สอนภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ระดับอนุบาล ประถมต้นและประถมปลาย

ติวเตอร์น้ำฝน

ชื่อเล่น: น้ำฝน เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.57 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: ศิลปศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา GPA (ปริญญาตรี): 3.25 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาอังกฤษ อนุบาล-ประถม6 สังคม อนุบาล-ประถม6 รูปแบบการสอน: จะดูพิ้นฐานที่น้องแต่ละคนมีก่อน จากนั้นจะ่อยๆเริ่มเนื้อหาจากที่น้องพอเข้าใจ แล้วค่อยๆเพิ่มความยากขึ้นเรื่อยๆ ประสบการณ์การสอน: เคยสอนพิเศษน้องประถมที่บ้าน