Tag Archive: เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษออนไลน์สดตัวต่อตัว

ครูสอนพิเศษอังกฤษ ม.2 ออนไลน์สดตัวต่อตัว

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษออนไลน์สดตัวต่อตัว รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษออนไลน์สดตัวต่อตัว ให้กับน้องๆที่มีปัญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ หรือต้องการติวเสริม ด้วยครูสอนพิเศษภาษาอังกฤษที่ได้รับการเลือก และคัดความเหมาะสมที่สุดสำหรับผู้เรียนแต่ละคน สามารถสอนได้ทุกระดับชั้นไม่ว่าจะเป็น อนุบาล ประถม หรือในวัยทำงานก็ได้ เพราะเราเป็นทีมสอนพิเศษภาษาอังกฤษออนไลน์สดตัวต่อตัว ที่ผู้เรียนได้ให้ความไว้วางใจกว่า10ปี   แกรมม่า อ่าน-เขียน สนทนา คำศัพท์ IETLS TOEFL TOEIC   ระดับชั้น สอนพิเศษภาษาอังกฤษอนุบาล อ.1-อ.3 สอนพิเศษภาษาอังกฤษประถม ป.1-ป.6 สอนพิเศษภาษาอังกฤษมัธยม ม.1-ม.6 สอนพิเศษภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัย   หลักสูตร ไทย Gifted English Program Inter Bilingual   เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สดตัวต่อตัว น้องๆสามารถซักถามกับติวเตอร์ได้โดยตรง…
Read more

ติวเตอร์คริพ

ชื่อเล่น: คริพ เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เขมะสิริอนุสสรณ์ แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.1 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหิดล คณะ: อินเตอร์ สาขา(วิชาเอก): การตลาด GPA (ปริญญาตรี): 3.33 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา – มัธยมต้น รูปแบบการสอน: เน้นการสอนแบบเข้าใจง่าย…
Read more

ติวเตอร์ภู

ชื่อเล่น: ภู เพศ: ชาย บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: วิสุทธรังษี แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.80 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: SWU คณะ: AI สาขา(วิชาเอก): เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ GPA (ปริญญาตรี): 3.42 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: อนุบาลถึงมหาวิทยาลัย รูปแบบการสอน: สนุก ไม่เครียด เน้เข้าใจ ใช้ได้จริง…
Read more

ติวเตอร์แนน

ชื่อเล่น: แนน เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สุรศักดิ์มนตรี แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.63 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): อุตสาหการ GPA (ปริญญาตรี): 2.66 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ (อนุบาล ประถม มัธยมต้น) ฟิสิกส์(ประถม มัธยมต้น)…
Read more

ติวเตอร์หนู

ชื่อเล่น: หนู เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.06 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะ: วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สาขา(วิชาเอก): เทคโนโลยีการจัดการ GPA (ปริญญาตรี): 3.28 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 4 รูปแบบการสอน: เน้นสอนให้เข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์…
Read more

ติวเตอร์Pond

ชื่อเล่น: Pond เพศ: ชาย บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.31 ระดับการศึกษา: ปริญญาโท ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เครื่องกล GPA (ปริญญาตรี): 2.8 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: พาณิชยศาสตรและการบัญชี วิชา…
Read more

อัตราค่าเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

สำหรับการเรียนตัวต่อตัว-สอนนอกสถานที่ ระดับชั้น คนที่1 คนที่2 คนที่3 คนต่อไป ระดับอนุบาล 1-3 150 100 50 50 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 200 100 50 50 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 200 100 50 50 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 250 100 50 50 เรียนติวสอบเข้า ป.1  ม.1 และ ม.4 250 100 50 50 ระดับมหาวิทยาลัย…
Read more

วิชาภาษาอังกฤษ

  อังกฤษเพื่อการศึกษา เปิดรับสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา โดยครอบคุมทุกหลักสูตรของแต่ละโรงเรียน ทั้ง หลักสูตรไทย หลักสูตร International หลักสูตรสองภาษา (English – Thai Program) เน้นความเข้าใจ มากว่าการท่องจำ จากคำศัพท์รอบตัวไปแตกรากศัพท์ที่กว้างมากขึ้น รวมทั้ง Gramma ซึ่งจะเสริมเพิ่มเติมความเข้าใจทางด้านไวยกรณ์ของภาษาอังกฤษ