Tag Archive: แยกสะพานแดง

ติวเตอร์เฟิร์น

ชื่อเล่น: เฟิร์น เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สตรีวัดอัปสรสวรรค์ แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.45 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: ครุศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): สุขศึกษาและพลศึกษา GPA (ปริญญาตรี): 3.60 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: ครุศาสตร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้:…
Read more

ติวเตอร์ต๊อป

ชื่อเล่น: ต๊อป เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สวนกุหลาบวิทยาลัย แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.54 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล คณะ: วิทยาลัยนานาชาติ สาขา(วิชาเอก): ธุรกิจระหว่างประเทศ GPA (ปริญญาตรี): 3.41 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย รูปแบบการสอน: ก่อนสอนจะมีแบบทดสอบหรือข้อสอบ เก่าให้เด็กทำก่อน…
Read more

ติวเตอร์หนุ่ม

ชื่อเล่น: หนุ่ม เพศ: ชาย บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: วาปีปทุม แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.83 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: ครุศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): มัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์(วิชาเอกคณิตศาสตร์) GPA (ปริญญาตรี): 3.02 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ ได้ทั้งประถมและมัธยม รูปแบบการสอน: สอนตลก อธิบายเข้าใจง่าย เป็นค่อนข้างร่าเริง

ติวเตอร์พิ้งกี้

ชื่อเล่น: พิ้งกี้ เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: พุทธิรังสีพิบูล แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.3 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม GPA (ปริญญาตรี): 2.71 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ม.ต้น และ ม.ปลาย รูปแบบการสอน: สอนทวนเนื้อหาที่เรียน…
Read more