Tag Archive: โรงเรียนวัดหนองแขม

ติวเตอร์มะมิว

ชื่อเล่น: มะมิว เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.32 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: ศรีนครินทรวิโรฒ คณะ: มนุษยศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาไทย การศึกษาบัณฑิต (ครู5ปีภาษาไทย) GPA (ปริญญาตรี): 3.75 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาไทย อ.1-ม.6 รูปแบบการสอน: เน้นการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ…
Read more