ติวเตอร์ว่าน

ชื่อ: ติวเตอร์ว่าน เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เขมะสิริอนุสสรณ์ แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 2.75 ระดับการศึกษา: ปริญญาโท ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหิดล คณะ: ศิลปศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ศาสนศึกษา GPA (ปริญญาตรี): 3.71 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม) ชื่อมหาวิทยาลัย: มหิดล คณะ: สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย สังคม ชั้นอนุบาล-มัธยมต้น รูปแบบการสอน: อธิบายโดยยกตัวอย่างง่ายๆ เพื่อประกอบเปรียบเทียบให้ผู้เรียนได้เข้าใจอย่างถูกต้องแม่นยำ ประสบการณ์การสอน: สอนที่มหิดลติวเตอร์